Stiftelseförordnande

Undertecknade stiftare, Agneta och Staffan Yngvesson, bildar härmed Insamlingsstiftelsen Y.O.U.N.G – ”Yngvessons stiftelse vill ge Oförmögna UNga personer Guldkant i vardagen”.

De medel som kommer in efter upprop tillfaller stiftelsen som en självständig förmögenhet. Stiftelsen ska förgylla tillvaron för de unga personer som insjuknar i tidig ålder, där livskvalitet och de ekonomiska förutsättningarna begränsas kraftigt.För stiftelsen ska nedanstående stadgar gälla:

Stadgar

§ 1 Insamlingsstiftelsens namn ska vara Y.O.U.N.G.

§ 2 Stiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt bistånd till patienter vid Södra Älvsborgs Sjukhus och som har fått sin sjukdom diagnosticerad före 25 års ålder. I andra hand kan medel tilldelas person som uppfyller paragrafens kriterier men som inte är patient vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Sjukdomen ska vara av väsentlig art och påverka patientens liv och hälsa. Sökande ska inte uppbära kommunalt försörjningsstöd.

§ 3 Ansökan om medel Ansökan kan tillställas stiftelsens styrelse. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Medel beviljas inte till sökande som vid ansökningstillfället är yngre än 18 år eller äldre än 50 år. Styrelsen hanterar ansökningar konfidentiellt. Sökande, som har en skattepliktig årsinkomst understigande fyra prisbasbelopp, ska prioriteras vid tilldelning av medel.

§ 4 Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse om fem ordinarie ledamöter. Den första styrelsen utses i sin helhet av stiftarna. Styrelsen leds av en ordförande. Styrelsen utser själv ny ledamot som ersätter styrelseledamot som avgår. Ledamöterna åtar sig att förvalta stiftelsens medel i enlighet med dessa stadgar och detta stiftelseförordnande. Styrelsens beslut protokollförs. Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den/de som styrelsen utser. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av de ordinarie styrelseledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som företräds av mer än hälften av de närvarande styrelseledamöterna eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordförande.

§ 5 Stiftelsens räkenskapsår är 1 september till 31 augusti.

§ 6 Stiftelsens räkenskaper ska granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Första revisorn utses av stiftarna därefter utses revisorn av styrelsen. Revisorn väljs för en mandatperiod om ett år.

§ 7 Styrelsen få, om det finns särskilda skäl, utan tillstånd av myndighet, ändra och anpassa stiftelsens stadgar så att de uppfyller krav, som från tid till annan, kan ställas på stiftelsen för att den på ett meningsfullt sätt ska kunna fullfölja sitt ändamål. Stiftelsens ändamål får dock ändras endast efter tillstånd av Kammarkollegiet. Länsstyrelsen ska underrättas om stadgeändring innan den får tillämpas.

§ 8 Stiftelsen kan upplösas om stiftelsens medel har förbrukats för sitt ändamål eller om stiftarna har avlidit och om en styrelse inte kan utses.

Styrelsemöte

Insamlingstiftelsen Y.O.U.N.G | Organisationsnummer 802479-8327 | E-post info@stiftelsenyoung.se
Swish: 123 120 64 32 | Bankgiro 5149-1918 | Bankkonto 8032-5 04 311 738-1